:
Tuyển GV và trợ giảng Tiếng Anh trẻ em

TUYỂN GV + TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH TRẺ EM

Vị trí

Giáo Viên + Trợ giảng Tiếng Anh Trẻ Em

Số lượng

5

Thời gian

...

Tuyển trợ giảng Tiếng Hàn Hưng Yên

TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG HÀN TẠI HƯNG YÊN

Vị trí

Trợ giảng cho giáo viên bản địa

Số lượng

1

Thời gian

18h-20h ...

Tuyển trợ giảng Tiếng Trung Hưng Yên

TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG TRUNG TẠI HƯNG YÊN

Vị trí

Trợ giảng cho giáo viên bản địa

Số lượng

2

Thời gian

...

Tuyển trợ giảng Tiếng Nhật Hưng Yên

TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG NHẬT TẠI HƯNG YÊN

Vị trí

Trợ giảng cho giáo viên bản địa

Số lượng

2

Thời gian

18h-20h ...

Tuyển trợ giảng Tiếng Anh Hưng Yên

TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH TẠI HƯNG YÊN

Vị trí

Trợ giảng cho giáo viên bản địa

Số lượng

5

Thời gian

18h-20h ...